Årsmöte 2020 i Skabersjöby samfällighetsförening för vatten och avlopp

Datum: 2020-03-24
Tid: 19:00 – 20:30:00 (ca)
Plats: Skabersjöskolans matsal
Parkering: På skolans parkeringsplats

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debitering
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 18. Mötet avslutas

Välkomna!
/Styrelsen

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.