KulturmiljöSkabersjöby är klassad som kultur-miljö av riksintresse.
I området finns flera kulturhistoriskt bevaransvärda objekt och miljöer.

I ”Kulturminnesvårdsprogram för Skåne”, utgivet av Länsstyrelsen i Malmöhus län, finns en omfattande beskrivning av slottslandskapet och slottsmiljön vid Skabersjö samt bebyggelsemiljön i Skabersjö och kyrkomiljön i Törringe: ”Området är karakteristiskt för det skånska slottslandskapet. Genom de olika monumenten, såsom stenkammargraven, kyrkorna, slottsanläggningen, kvarnen samt gårds- och bybebyggelsen skildras betydelsefulla utvecklingsfaser i kulturlandskapets framväxt. Området ingår i ett av Malmöhus läns fem större områden av betydelse för kulturminnesvården.

I sina rekommendationer för området säger Länsstyrelsen bland annat att: ”Uppförandet av nya byggnader bör här medges ytterst restriktivt. Vid bygglovsprövning bör iakttas att förändring av befintlig bebyggelse sker med varsamhet, och liksom eventuell nybebyggelse, anpassas till befintlig bebyggelse bl. a. vad gäller skala, fasadutformning, materialval och färgsättning. Alléerna bör bibehållas och vårdas. De gamla vägsystemen bör bevaras.