Stadgar för byalaget i Skabersjöby

 1. Byalaget är en ideell opolitisk sammanslutning för boende i Skaberbersjöby med omnejd.
  Byalaget ska genom styrelsemöten och byalagsstämmor tillvarata gemensamma intressen för bygden i viktiga frågor som barn- och skolfrågor, kommunikations- och vägfrågor, trivsel, kultur- och miljöfrågor, mm.
  Byalaget ska sträva efter att verka i samförstånd med andra, till byn knutna, föreningar och organisationer.
   
 2. Byalagets styrelse består av tre ledamöter, ordförande, sekreterare och kassör, vilka alla väljs på två år. Ordförande och kassör har ej rätt att avgå samtidigt.
   
 3. Firmatecknare för Byalaget skall vara ordförande och kassör var och en för sig.
   
 4. Verksamhetsåret omfattar 1 januari till 31 december. Årlig revision skall företas av utsedda revisorer.
   
 5. Adress: byalaget(at)kabersjoby.se alternativt Byalaget i Skabersjöby c/o ”sekreteraren”.
   
 6. Byalaget har minst en byalagsstämma per år samt styrelsemöten vid behov, dock minst två gånger per år. Ordföranden är sammankallande för styrelsemötena.
  Styrelsen äger rätt att kalla Byalagets medlemmar till extra möte, om så erfordras.
   
 7. Byalagets årsmöte / stämma hålles årligen före midsommar
  Obligatoriska ärenden:
  a, Val av ordförande och sekreterare för stämman.
  b, Val av två justeringsmän/rösträknare.
  c, Ordföranden redogör för byalagets verksamhet under året.
  d, Kassören redogör för räkenskaper och revisorerna avger revisionsberättelse.
  e, Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
  f, Val av styrelse, revisorer och valberedning.
   
 8. Kallelse till byalagsstämma ska göras senast två veckor i förväg av styrelsen.
   
 9. Stadgeändring skall fastställas vid två på varandra följande möten med Byalaget, varav det första skall vara årsmötet. Extra möte skall därefter hållas tidigast 14 dagar och senast två månader efter årsmötet.
   
 10. Om byalagets verksamhet upphör ska eventuella tillgångar användas till nytta för de boende i Skaberbersjöby med omnejd.

Fastställda på stämma 2008-05-25