Historik över Skabersjö mölla

1838 – Skabersjö kvarn byggs
Greve Tage Thott låter uppföra Skabersjö kvarn, en sk stubbamölla. I folkmun har man alltid sagt ”Möllan”.
Kvarnen vilar på en ekstubbe som är 0,6 m i fyrkant och är uppförd i 2 ½ loft Kvarnverket består av ett par 10 ½ spann kvarnstenar (ett spann är c:a 15 cm). Kvarnen har alltid varit, och är alltjämt, i Skabersjö Gods ägo men har under åren utarrenderats till kunniga möllare.

1896 – Siste arrendatorn tillträder
Detta år upprättas arrendekontrakt mellan godset och den siste arrendatorn, 26 årige möllaren Jöns Nilsson Fritz i Skabersjö. Till arrendet hörde även Möllaregården på Skabersjö bygata.

1897 – Möllan byggs om och moderniseras
Vid ombyggnaden tillkom den utskjutande delen vid trappan samt en sinnrik hissanordning som drevs av det stora kronhjulet, 3 meter i diameter. Med hissen kunde säckarna hissas från markplanet upp till andra loftet, ”maleloftet”, och man slapp nu att bära bära upp säckarna som vägde 50-80 kg styck. Vid behov kan hissen dras med handkraft.

1902 – Möllan skenar i stormen
I en kraftig storm (julstormen1902?) kom vingarna i rotation trots att bromsen var tilldragen. En av byns äldre arrendatorer har berättat att möllan skenade och vingarna roterade helt okontrollerat. Med en kraftfull insats lyckades möllaren dock få stopp på vingarna. När en mölla skenar finns det stor risk att brand kan uppstå på grund av friktionen i lagren.
I lagringsbjälkarna finns antydningar till att varmgång förekommit: träet vid axelingången är förkolnat.

1911 – Möllan får nytt kvarnverk
Omkring denna tid installerades ett nytt kvarnverk samt en sädeskross. I denna krossades (knosades) säden som var avsedd till husdjuren. Krossen är av svensk tillverkning. En av kvarnstenarna som byttes den gången finns bevarad och står uppställd vid möllans fot.

1951 – Kvarndriften upphör, en epok tar slut
Driften vid möllan upphör. Kvarnaggregatet var starkt nedslitet liksom seglen. Ringkaret, som omsluter kvarnstenarna, hade angripits av trämask. Driften av möllan var inte längre lönsam. Kvarnindustrin hade nu utvecklats till mer rationell drift för malning av spannmål.

1967 – Möllan skadas svårt i höststormen
I oktoberstormen detta år blåste främre delen av axeln och vingarna ned. Axeln var tillverkad av ekvirke. Skabersjö Gods lät tillverka ett nytt vindfång, som med kraftiga järnbalkar fästes på den skadade axeln. På grund av att axeln hade skadats kunde vingarna inte längre rotera. Möllan har elva fönster. Så kallade blindfönster tillverkades och monterades upp för att skydda de ursprungliga fönstren. Vissa av fönstren bevarades och vid den restaurering som senare genomfördes tillverkades en del nya fönster av lärkträ. Genom insatsen bibehölls möllans useende exteriört.

Vid denna tid hade Skabersjö Gods kontroll och tillsyn av möllan, någon arrendator fanns ju inte längre, men några nyinstallationer utfördes aldrig.

1989 – Föreningen Skabersjö Mölla bildas
Vid ett möte på Skabersjö skola den 24 september bildades Föreningen Skabersjö Mölla med syfte och mål att restaurera och för framtiden bevara den gamla stubbamöllan i Skabersjöby. Inledande undersökning av förutsättningarna för en restaurering av möllan hade pågått sedan i mitten av juli. Med stöd från Skabersjö Gods, föreningens medlemmar samt ekonomiska och materiella sponsorer påbörjades upprustningen. Arbetet kom till största delen att genom-föras av en grupp ålderspensionärer som bildade ett ”idéråd” med uppdrag att svara för renoveringen. En tavla i möllan minner om dessa insatser.

1991 – Föreningen tilldelas kommunens kulturpris
I april lyftes den skadade axeln ned för att ersättas av en nytillverkad i massivt ekvirke. Axeln är 0,6 meter i fyrkant och 6,5 meter lång.

Svedala Kommun tilldelade föreningen årets Kulturpris för arbetet med renoveringen av möllan. För den summa pengar som följde kulturpriset inköptes nygamla kvarnstenar, ringkar och en stenkran som användes för lyftning av stenarna då svalränderna skall hackas.

1992 – Möllan får nya vingar
Den 30 maj lyftes den nytillverkade ekaxeln på plats med hjälp av lyftkranar. Den 3 augusti lyftes de nya kvarnstenarna in. Den 17 augusti monterades de nya vingarna med en mobilkran. Vingarna är 17 meter i diameter och har en segelyta på c:a 64 kvm. De nya vingarna är tillverkade av lärkträ som hämtats från godsets skogar. Till vingarna fälldes 6 stycken träd, planterade omkring sekelskiftet 1800-1900. Uppsågningen till de rätta dimensionerna har utförts på Holmeja Sågverk.

Ett ”madaskåp” från 1872 tillverkat av Jonas Svensson har bevarats och finns i Möllans ägo, och ingår i inventarierna.

1993 – Återinvigning och vind i seglen igen!
I april provades de nytillverkade vingarna med seglen hissade. Det var första gången på 40 år som vingarna roterade i god vind. Vid ett festligt arrangemang söndagen den 16 maj återinvigdes Skabersjö mölla efter den genomförda restaureringen. Flaggorna var hissade och en stor publik följde med intresse denna unika händelse.

1994 – Svedala kommuns Bevarandepris tilldelas föreningen
Svedala Kommun tilldelade vår förening, som förste mottagare, 1994 års ”Bevarandepris”. En bronsplatta som visar detta är uppsatt på Möllan.

Restaureringen är dokumenterad i form av minnesanteckningar, fyra fotopärmar samt tidningsartiklar. Vissa moment är också videofilmade.

Under de följande åren har Mölleföreingens medlemmar utfört löpande underhåll och reparationer. Bland annat har hela möllan har målats och balkarna kring trappan, den s.k. ”svansen” bytts ut mot nya.

2015 – Möllan skadas svårt av stormen Egon
Den hårda vinden natten mellan 10:e och 11:e januari orsakade stora skador på Skabersjömöllan. Bland annat blåste två av möllans vingar sönder och ett par fönster på möllan skadades.

En tid efter stormen monterades vingarna av säkerhetsskäl av. De övriga skadorna på fönster och tak reparerades för att möllan inte skulle ta ytterligare skada av väder och vind. Mölleföreningen började även arbeta för att ersätta vingarna. Det kommer emellertid att ta flera år och vara mycket kostsamt.

Källa: Stig Lindgren, Carsten Nilsson
Delar av texten har även publicerats på Svedala kommuns webbplats

Övre bilden: Skabersjö kvarn. Vykort, foto O Liljeqvist. Enligt märkningen ”K26” i nedre hörnet ska bilden vara tagen 1951.
Nedre bilden: Möllan och den siste möllaren, Jöns (Nilsson) Fritz, cirka 1950. Foto ur Kai Kronwalls samlingar