Hem • NyheterHistoriaKyrkanByalagetMölleföreningenVA-samfällighetenGalleriLänkarOm

 

 

 

Årsmöte 2018 i Skabersjöby samfällighetsförening
för vatten (GA:4) och avlopp (GA:5)

Styrelsen för Skabersjöby samfällighetsförening, omfattande vatten (GA:4) och avlopp (GA:5), kallar till årsmöte.

Datum: 2018-03-27

Tid: 19:00 – 20:30:00 (ca)

Plats: Skabersjöskolans matsal

Parkering: På skolans parkeringsplats

Info: Uppdaterad information finns på samfällighetens webbsida: www.skabersjoby.se/vasamfalligheten/

Dagordning för årsmöte 2018

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande för stämman

 3. Val av sekreterare för stämman

 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

 5. Fråga om mötets behöriga utlysande

 6. Godkännande av dagordning

 7. Verksamhetsberättelse

 8. Revisionsberättelse

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

 11. Ersättning till styrelsen och revisorerna

 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debitering

 13. Val av styrelseledamöter

 14. Val av revisorer

 15. Val av valberedning

 16. Övriga frågor

 17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

 18. Mötet avslutas

Välkomna
/Styrelsen

 

 


2018-01-21