Hem • NyheterHistoriaKyrkanByalagetMölleföreningenVA-samfällighetenGalleriLänkarOm

 

 

 

Årsmöte 2010 i Skabersjö samfällighetsförening

Styrelsen för Skabersjöby samfällighetsförening, omfattande vatten och avlopp, kallar till årsmöte.

Datum: Tisdag 2010-03-23

Tid: 19:00 – 21:00 (ca)

Plats: Skabersjöskolan

Parkering: På skolans parkeringsplats eller på kyrkans parkeringsplats.

Info: Uppdaterad information finns på samfällighetens webbsida: www.skabersjoby.se/vasamfalligheten/

Dagordning för årsmöte 2010

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande för stämman

 3. Val av sekreterare för stämman

 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

 5. Fråga om mötets behöriga utlysande

 6. Godkännande av dagordning

 7. Verksamhetsberättelse

 8. Revisionsberättelse

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  - Inkomna motioner – inga motioner har kommit in till styrelsen
  - Förslag från styrelsen – taxa för anslutning av enfamiljshus

 11. Ersättning till styrelsen och revisorerna

 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debitering

 13. Val av styrelse och styrelseordförande

 14. Val av revisorer

 15. Val av valberedning

 16. Övriga frågor

 17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

 18. Mötet avslutas

 


2010-03-07