Hem • NyheterHistoriaKyrkanByalagetMölleföreningenVA-samfällighetenGalleriLänkarOm


 

Rivningsmassor lagras i Skabersjö

Arbetet har nu (maj 2010) inletts med att färdigställa den anläggning för återvinning av byggavfall som planerats strax väster om Skabersjöby.

Bakgrund

Det är företaget ÅGAB Syd AB som av Svedala kommun fått tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet på platsen. Enligt ansökan kommer man att etablera en anläggning för mottagning och mellanlagring av bygg- och rivningsmassor såsom asfalt och betong. Verksamheten finns idag i Norra hamnen i Malmö men kommer att flyttas. Skälen till flytten är dels att Malmö kommun framöver ska hyra ut markområdet till verksamheter med anknytning till hamnen samt logistiska skäl - genom att flytta anläggningen till Skabersjö i Svedala kommun slipper man långa transporter genom Malmö stad.

Både Sydsvenskan och Skånska Dagbladet hade artiklar om projektet i december 2009


Rödstreckat område = återvinningsanläggning, Gröna punkter - ny allé på Skabersjö slottsväg

Om den nya anläggningen

Anläggningen som kommer att uppta ca 320 x 170 m kommer att omges av en 4-5 m hög jordvall som enligt uppgift kommer att planteras med buskar och träd för att bättre smälta in i landskapet.

I den nya anläggningen i Skabersjö kommer bolaget att ta emot upp till 250.000 ton bygg- och rivningsmassor per år. Transporter till och från anläggningen kommer att ske i olika riktningar beroende på var avfallet kommer ifrån och var det skall återanvändas efter sortering. Tillfart till anläggningen kommer att ske från Skabersjövägen.

Bybornas oro

Vi som bor i Skabersjöby är naturligtvis oroade över att få en sådan här anläggning inpå knutarna, det är bara en kilometer till byn.

Vi befarar att den tunga trafiken genom byn kommer att öka vilket i så fall kommer att påverka alla de boende men också är till nackdel för byns skola och barnen där.

Ökad nedsmutsning av Skabersjövägen kan också bli ett problem. Detta kan vi tydligt se i anslutning till den anläggning av liknande art som finns längre västerut längs samma väg, i närheten av Oxieavfarten.

Eftersom det ofta blåser västliga vindar är oron även stor för ökat buller, utöver det vi redan har från E65'an. Vindarna kan också föra med sig stoft och damm från verksamheten in mot byn.

Anläggningen av den nya återvinningsanläggningen har inte föregåtts av någon dialog med de boende i byn, byalaget eller Skabersjöskolan - de boende i byn har inte ansetts berörda!

Är detta miljö- och naturvård?

Samtidigt som byggnationen av den nya avfallshanteringsanläggningen påbörjas, håller Vägverket på att nyplanera alléträd på Skabersjö slottsväg strax intill.
En stor gul skylt förkunnar att "Vägverket restaurerar alléer för ett attraktivare landskap". Är inte detta en ironisk situation? Den ena sidan vägkorsningen arbetas det för att bevara och återställa kulturlandskapets värden, och andra sidan samma korsning planeras det med kommunens välsignelse för en mer än 50.000 kvadrat-meter stor upplags- och bearbetningsplats för rivningsmassor!
Och visst kommer trafikökningen att märkas. Fyrtio lastbilar per dag innebär en lastbil var sjätte minut, de ska ju både till och från anläggningen, varje åttatimmarsdag!

En annan ironi är att den nya anläggningen placeras på mark som nyligen ingick i ett annat projekt med miljömässigt positiva förtecken. I slutet av 2007 flyttades stora mängder toppklassad matjord från en byggplats mellan Malmö och Burlöv till det aktuella markområdet vid Skabersjö istället för att dumpas som utfyllnads-massor. Idén var att ta tillvara den goda jorden genom att lägga den på åkermark som var av sämre kvalitet. Nu kommer alltså en del av detta markområde att användas för att lagra och bearbeta byggavfall på!

Läs mer om jordflytten i artikeln "Den goda jorden får en andra chans" på Sydsvenskans webbplats

 

 

Webbmaster

 

2010-05-27