Hem • NyheterHistoriaKyrkanByalagetMölleföreningenVA-samfällighetenGalleriLänkarOm

 


 

Nyhetsarkiv

2018-02-22
Ny Kriminalvårdsanstalt nära Skabersjöby?
Kriminalvården planerar för en ny kriminalvårdsanläggning i södra Sverige. Svedala kommun och Kriminalvården tecknade under 2017 en avsiktsförklaring om att bygga den nya anläggningen i Svedala kommun. Arbetet med att hitta lämplig placering, med hänsyn till Kriminalvårdens krav, påbörjades hösten samma år.
Den nya anläggningen kommer att ha ca 150-300 platser och ungefär lika stor personalstyrka. Totalt sägs anläggningen kräva en yta om 30 hektar, motsvarande samma yta som 60 fotbollsplaner.

Lokaliseringsstudien, som innehåller nio tänkbara platser varav en i Skabersjö bys närhet, presenterades 25 januari 2018 och finns nu tillgänglig på Svedala kommuns hemsida.

Kommunstyrelsen kommer att behandla studien på möte 12 februari 2018 för att sedan ta upp till beslut i kommunfullmäktige 21 mars 2018. Därefter ger kommun-fullmäktige uppdraget till kommunstyrelsen att ta fram förslag på slutlig lokalisering.
Läs mer:

2015-01-11
Stormen Egon tog vingarna!
I den hårda vinden natten mellan 10:e och 11:e januari orsakade stora skador på Skabersjömöllan. Bland annat blåste två av möllans vingar sönder och ett par fönster på möllan skadades.
Läs mer:

Tidningsartiklar:

2014-08-02
ÅGAB utökar verksamheten i Skabersjö.
ÅGAB Syd AB avser söka tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet i Skabersjö. Byalaget har fått bifogade skrivelse och har möjlighet att lämna synpunkter senast fredagen 29 augusti 2014.

2014-08-02
Områdesplan för Bjeret
Kommunen har nu publicerat samrådsunderlaget för områdesplanen för Bjeret.
Dokumentet ger en god bild av hur den kommande områdesplanen för Skabersjöby kan komma att utformas.

2013-12-28
Det var 2013
Midsommar - Det var en gemytlig förmiddag när vi grannar i byn förberedde möllan och midsommarstången inför årets midsommarfirande. På eftermiddagen kom det mellan 200 och 300 personer för att resa midsommarstången och dansa ringdans till Bosse Larsson (på CD). Vädret visade sig från sin bästa sida och det var en härlig dag!
Loppis och grillfest - En växtloppis på våren och en garageloppis i samband med mölledagen i juli månad. Många besökare och fin stämning. Flera "hemvändare" som berättade om sina minnen från byn. Gemensam grillfest för grannarna i ladan vid nya bygården. Roliga dagar och en mysig kväll.
Slut på idyllen? - Trots protester från bybor och antikvarier beviljade Bygg- och miljönämnden rivningslov för det gamla 1800-talshuset "Västra torpet" som stått tomt och utan underhåll några år. Kommer även "Möllaregården" att gå samma öde till mötes av samma skäl? Det är många som befarar det och sörjer att den välbevarade bymiljön håller på att splittras.
Stormfälld! - Under hösten satte Simone och Sven sina spår i och omkring vår by. Midsommarstången rycktes upp "med rötterna". Möllans vingar höll denna gång, men hur länge? I somras upptäcktes begynnande röta i en av vingbalkarna. Det innebär att vingarna måste bytas inom något år. Finns det resurser, tid och ork till det?

2013-05-26
Domen mot bymiljön!
Bygg- och miljönämnden har vid sitt sammanträde i maj 2013, trots invändningar från antikvarier, protester från grannar och byalagets vädjande om avslag, godkänt rivningen av ett 1800-talshus mitt i byn och nybyggnation av två modernare hus med hyreslägenheter. Därmed är förtrollningen bruten och vägen öppnas för exploatering även av Skabersjöby som är en av de mest välbevarade och orörda byarna som ännu finns kvar i sydvästra Skåne. Fler projekt väntar runt hörnet, så snart är den intakta bymiljön ett minne blott. Läs vad tidningarna skriver:

2013-05-14
Byalagets årsmöte 2013
Vid gårdagens årsmöte valdes Cecilia Molin Dahlén till ny ordförande för byalaget. Mötet var efter förhållandena välbesökt men vi saknade som vanligt hyresgästerna i byn. Byalaget är till för alla oss som bor i byn. Alla är välkomna oavsett om man äger eller hyr sitt boende. Vi tror att man sökt sig till Skabersjöby för miljöns skull, och det är bland annat den vi i Byalaget vill värna om. Det visades med stor tydlighet på mötet. Med stor majoritet antog stämman att byalaget ska inta en konservativ hållning när det gäller förändringar i bymiljön, och stödja kommunens arbete med framtagandet av en områdesplan som främjar bevarandet av den unika kulturmiljön i Skabersjöby.

2013-05-14
Områdesplan för Skabersjöby
Den 20 november hölls ett medborgarmöte om det kommande arbetet med att ta fram en områdesplan för Skabersjöby. Mötet var ganska välbesökt, det var cirka femton personer, de flesta boende i byn, som var där för att lyssna och uttrycka sina åsikter. Stadsarkitekten Pia Transe Pedersen berättade inledningsvis om syftet med en områdesplan (att beskriva och bevara byns karaktär) samt om arbetsgången från detta första medborgarmöte fram till en fastlagd plan. Pia hade varit en tur i byn tidigare samma dag och tagit lite bilder som hon "kåserade" runt samtidigt som hon belyste vilka värden och syften en områdesplan kan ha. Därefter inbjöds till öppen diskussion kring vad vi som bor i byn vill och hur vi ser på byns utveckling eller bevarande. Efter en lite trög start kom diskussionen igång ganska bra, men många av de närvarande tycktes mest försöka hitta utrymme för nybyggnad trots att de flesta samtidigt sade sig vara emot just det...

En av bygg- och miljönämndes medarbetare fanns på plats och förde anteckningar, men det framgick inte om dessa skulle skickas ut till de närvarande. Nu i efterhand kan vi konstatera att minnesanteckningarna inte skickades ut, varken till Byalaget eller till oss som var där. Anteckningarna utgör offentlig handling och vi har nu hittat dokumentet på kommunens webbplats. Läs det här (notera att det är feldaterat)

2013-04-30
Skabersjö Gods AB ger upp lagring av schaktmassor
Enligt uppgift i Lokaltidningen har Skabersjö Gods dragit tillbaka sitt överklagande av Bygg- och miljönämndens beslut att förbjuda lagring av 600.000 kubikmeter schaktmassor i en bullervall längs med E65'an mellan Västrabyskogen och Skabersjö mölla. Läs tidningsartikeln här

2012-10-08
Svedala kommun upprättar områdesplan för Skabersjöby
Hösten 2009, för nästan exakt tre år sedan, skrev Sydsvenska Dagbladet i en artikel:
"Gammal bymiljö bevaras - Protesterna har lönat sig. Skabersjöborna kan andas ut.
Den genuina lilla byn kommer att bevaras i gammal stil. I våras bestämde bygg- och miljönämnden i Svedala att Skabersjöbys kulturhistoriska värden ska bevaras genom områdesbestämmelser. Nu har nämnden sagt ja till förslaget och det är upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ett formellt beslut.
"

För ett par dagar sedan fick Byalaget ett brev med ett utdrag ur protokollet från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2012-09-30:
"Kommunstyrelsen har gett Bygg och miljö i uppdrag att upprätta områdesbestämmelser för Skabersjöby, Bjeret och Sjödiken. ... Områdesbestämmelser ska föregås av medborgarmöten. ... Bygg- och miljönämnden beslutar att medborgarmöte ska hållas 2012-11-20 för området Skabersjöby innan arbetet med områdesbestämmelserna påbörjas."

Sannolikt kommer kommunen att skicka ut mer information och en inbjudan till medborgarmötet, men reservera redan nu kvällen den 20:e november för mötet.

Läs tidigare artiklar i nyhetsflödet

2012-09-05
Höstmarknad på Västraby Gård
Lördag 6/10 är det höstmarknad med ekologiska grönsaker, hantverk, konst, honung, blommor och hembakat mm på Västraby Gård strax utanför Skabersjöby.

2012-08-05 uppdaterad 2013-03-20
Lagring av schaktmassor på åkern väster om byn
Svedala kommun har fått in en "Anmälan om markutfyllnad på fastigheten Skabersjö 34:1" från Skabersjö gods som i samarbete med Ågab planerar att lagra mer än 600.000 kubikmeter schaktmassor på åkern mellan Skabersjöby och Västrabyskogen. Massorna skall användas för att bygga en bullervall samt för att höja nivån på ett 14,5 hektar stort område av åkern.

Bygg- och miljönämnden beslutade på sammanträde 2013-02-28
att med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3, 5 och 6 §§ samt 27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) förbjuda Skabersjö Gods AB, 556396-7289, att genomföra anmälda åtgärder i den del som avser bullervall på fastigheterna SKABERSJÖ 26:1 och 26:18.

Bygg- och miljönämnden förelägger med stöd av 2 kap 3§ miljöbalken (SFS 1998:808) samt 27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) om ett antal försiktighetsmått för utfyllnad av åkermark som Skabersjö Gods AB, 556396-7289, avser genomföra på fastigheterna SKABERSJÖ 26:1 och 26:18. De förelagda åtgärderna finns listade i Bygg- och miljönämndens sammanträdesprotokoll daterat 2013-02-28, publicerat 2013-03-14.  

Dokument:
Tidningsartiklar:

2012-07-30
Ny inbrottsvåg
Åter igen har vår annars så idylliska by drabbats av ett antal inbrott och inbrotts-försök. För att motverka trenden har polisen skärpt bevakningen i området. Vi som bor i byn och dess omnejd kan också hjälpa till genom att vara extra vaksamma på "onormala" händelser och personer som uppträder misstänkt.
Ser du något som verkar misstänkt - kontakta polisen!
Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde:
- Meddela dina grannar och om du är bortrest mer än några dagar.
- Förvara värdehandlingar och värde saker på ett betryggande sätt.
- Var allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som ”är fel”.

2012-06-24
Musik i Skymningen
Jan Ahlgren och Malin Landing (sång) samt Johan Reis (piano) bjuder på ett blandat program musikprogram. Titeln "Från Fantomen till Mozart" ger lite ledtrådar till vad vi kommer att få höra. Skabersjö kyrka 11 juli kl 20:00

2012-06-24
Mölledagen 2012
På Mölledagen, som infaller första söndagen i juli varje år, är många av de Skånska möllorna öppna och visas för allmänheten. Det gäller även vår mölla i Skabersjöby.
Varmt välkomna till Skabersjö mölla på Söndag 1/7 kl 13 - 16.

2012-04-22
Aktivitetsdag på Skabersjöskolan
Lördagen den 5 maj Styrelsen för föreingen Skabersjö är det öppet hus och  aktivitetsdag på skolan med korvgrillning, loppis mm.

2012-04-09
Mölleföreinngens årsmöte
Styrelsen för föreingen Skabersjö mölla kallar till årsmöte torsdag 2012-04-26
kl 19:00 på Västrabygården (1 km väster om Skabersjöby).

2012-04-03
Bara växer söderut
Sista veckan i mars landade Svedala kommuns förslag till planprogram för "Bara Söder" i Byalagets brevlåda. Det är ett omfattande material som beskriver planerna för Baras expansion söder om Malmövägen, med 800 nya bostäder, äventyrsbad hotell mm. Planen omfattar ett mer än 1,4 miljoner kvadratmeter stort område mellan PGA-golfbanan, Malmövägen och Tjustorpsvägen, fram till Tjustorps industriområde 1,5 km från Skabersjöby.

Den planerade utbyggnaden kan inneböra både för- och nackdelar för vår by. Utbyggd service i Bara och bättre kommunikationer är positivt. Trafiken från Tjustorps-vägen genom vår by väntas öka från 580 till 1500 fordon per dygn fram till år 2030. Det påverkar naturligtvis vår situation, inte minst med tanke på att både skolan och många av husen ligger alldeles intill genomfartsvägarna i byn.

Svedala kommun kommer att hålla ett samrådsmöte, dit allmänheten är välkommen, i KUBEN i Bara den 17 april kl 18:30. Byalaget i Skabersjöby uppmanar alla att själv gå dit för att lyssna för att själv bilda sig en uppfattning om förslaget och dess konsekvenser för byn.

Det kompletta underlaget finns tillgängligt på Svedala kommuns hemsida samt länkarna nedan. Dokumenten är ganska stora så det kan ta ett tag att ladda hem dem.

Tidningsartiklar:

2011-11-26
Jul i Skabersjö kyrka
Andra söndagen i advent  bjuder Sångiorerna och sångsolist Helén Linde Hansson på advents- och julmusik under ledning av Karna Bengtsson. Internationella gruppen bjuder på glögg och pepparkakor samt säljer lotter. Gudstjänsten leds av Mats Magnusson. Söndag 4/12 kl 16:00.

Årets julbön i Skabersjö kyrka leds av Susanne Skoglund. Sångsolisten Mikael Järlestad medverkar med stämningsfulla sånger. Julafton 24/12 kl 11:00.

2011-09-28
Trottoaren repareras
Trottoaren längs Skabersjövägen genom byn har länge varit i dåligt skick och den gångna vinterns snöröjning gick hårt åt ytbeläggningen. Svevia har idag påbörjat arbetet med att fixa till trottoaren.

2011-09-28
Höstmarknad på Västraby Gård
Lördag 8/10 och söndag 9/10 är det höstmarknad med hantverk, konst, honung, blommor och hembakat mm på Västraby Gård strax utanför Skabersjöby.

Deltagare
Kajsa
Forsberg
Gunilla Jälltoft
Bodil Hansson
Helena Andersson
Eva Hansson
Jeanette Lindhe Essfors
Sheila Robinson
Susanne Lindqvist
Anna Winge/Jonas Bjerkén
Agneta Borg Nilsson

- Möbeltapetseri
- Skinnväskor, blommor av kapsyler – ”returblommor”
- Kort, presenter
- Keramik
- Smycken
- Glasfusing
- Konst
- Blommor, presenter
- Honung
- Lappteknik och små tavlor med kloka ord

2011-07-23
Vindkraftbygget påbörjat
E.ON har nu påbörjat anläggningsarbetena öster om Skabersjöby där tre vindkraftverk ska byggas. Enligt ett pressmeddelande från E.ON ska vindkraftverken vara på plats innan årsskiftet.
- E.ONs pressmeddelande

- Utredningar och översiktsplaner:
- Kritiska röster/artiklar: 

2011-07-05
Websidan och mailen igång igen
Det webbhotell som vi har vår webbsida och mailservern för @skabersjoby.se hos, drabbades av översvämning efter det häftiga skyfallet över Köpenhamn i helgen. Personalen har arbetat hårt med att återställa funktionen. mailen kom igång i går och nu i kväll kom webbsidan äntligen igång igen. Jag hoppas att läget är stabilt nu och att varken vi eller vårt grannland drabbas av skyfall igen på lång tid. Hoppas även att avbrottet inte ställt till det alltför mycket för er som har mailadress @skabersjoby.se.

2011-07-02
Musik i Skymningen
Årets utgåva av musik i skymningen i Skabersjö kyrka presenteras av Melodikta, en ensemble bestående av fyra musiker som musicerat tillsammans i många år. Medverkande: Lina Hofvander Hovstadius, David Hovstadius, Kalle Hovstadius och Karl Johan Johansson. Skabersjö kyrka 13 juli kl 20:00

2011-06-12
Midsommar vid Skabersjö mölla
Traditionen trogen kommer det att bli midsommarfirande vid Skabersjö mölla även i år. Vi börjar med att klä majstången, sedan får barnen vara med och resa den. När det är klart startar dansen kring stången. Välkomna till Skabersjö mölla kl 14 den 24 juni.

2011-06-12
Skabersjödagen och Mölledagen
Första söndagen i juli är det Mölledagen i hela Skåne. Många Skånska möllor är då öppna och visas för allmänheten. Det gäller även vår fina stubbamölla i Skabersjöby.
Varmt välkomna till Skabersjöby mölla på Söndag 3/7 kl 13 - 16.

På grund av alltför litet intresse ställs den tidigare aviserade byaloppisen på möllebacken dessvärre in.

2011-06-01
Byalagets årsmöte 2011
Byalaget håller årsmöte lördagen tisdagen den 21 juni 2011 klockan 19:00 hos familjen Korman, Gamla bygården, Skabersjöby.

2011-04-20
Fladdermössen har vaknat
Vi har en liten koloni dvärgfladdermöss som håller till i byn sommartid. I skymningen den 20 april såg vi de första tre jaga insekter på 5-10 meters höjd runt husen i byn.

2011-04-15
Aktiviteter på Skabersjöskolan
Måndag 17/4 är det Trädgårdsdag på skolan.
Lördag 7/5 är det aktivitetsdag/öppet hus kl 10-14

2011-04-02
Brottsplats Skabersjöby
Den senaste tiden har vår annars så idylliska by drabbats av ett antal inbrott, inbrottsförsök och även ett fall av misshandel i samband med ett inbrott. För att motverka trenden har polisen skärpt bevakningen i området.

Vi som bor i byn med omnejd kan hjälpa till genom att vara extra vaksamma på "onormala" händelser och personer som uppträder "fel". Ser du något som känns konstigt - kontakta polisen!

Grannsamverkan minskar brotten
Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen.

Är du intresserad av att starta grannsamverkan i Skabersjöby?
Hör då av dig på byalaget@skabersjoby.se!

Krav och rekommendationer:

  1. Meddela dina grannar och om du är bortrest mer än några dagar.

  2. Förvara värdehandlingar och värde saker på ett betryggande sätt.

  3. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som ”är fel”.

Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i området – en väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i området. 

2011-04-02
Ökad tung trafik genom byn

På vägen mellan Malmö (Oxieavfarten) och Skabersjöby ligger två anläggningar för hantering av grus, jordmassor och rivningsmaterial: Miljöfabriken och Ågab Syd.

Efter öppnandet av Ågab Syds anläggning för återvinning av byggmaterial för ett år sedan har den tunga trafiken från Malmöhållet genom byn ökat markant. Förutom den ökade olycksrisken detta medför i byn och vid skolan samt i samband med mötande trafik på vägarna mot byn innebär den ökade trafiken också ett irritationsmoment för de boende och medför även ökat slitage på vägarna runt byn. 

I sin tillståndsansökan uppger Ågab Syd att "Trafiken till och från anläggningen kommer i huvudsak att ske via oxieavfarten och de boende i Skabersjöby bedöms inte vara direkt berörda av transporter till och från anläggningen. Byn ligger så pass långt från anläggningen att man inte heller torde beröras av andra olägenheter från verksamheten."

Enligt notering i Bygg och miljönämndens delegationsbeslut 2009-12-15 (DNR 2009000699) har boende i Skabersjöby redan i samband med Ågabs ansökan om tillstånd för anläggningen kontaktat kommunen och framfört oro för att den tunga trafiken genom byn skulle komma att öka på grund av avfallsanläggningen. I sitt beslut har Bygg- och miljönämnden inga noteringar om trafiken till och från anlägg-ningen. Ett av kraven som anges är emellertid att "Verksamheten ska i övrigt bedrivas i enlighet med anmälan och vad man i övrigt uppgett i ärendet."

Var kommer alla lastbilar från? Vart är de på väg och varför väljer man att köra genom Skabersjöby där hastigheten är begränsad till 30 km/t, sikten är skymt och tung trafik utgör en ökad olycksrisk, inte minst vid skolan?

2011-04-02
Möte med kulturföreningarna i Svedala

Svedala kommun har bjudit in kulturföreningarna i Svedala till en allmän diskussion om föreningarnas verksamhet, samarbete med kommunen etc. Totalt är det ett drygt trettiotal föreningar som bjudits in. Av dessa är nästan hälften byalag.
Från Skabersjöby är både byalaget och mölleföreningen inbjudna till mötet som äger rum tisdagen den 5:e april.

2010-12-04
Byalaget går till historien - artikeln väckte stort intresse
Ett drygt tjugotal personer har hittills hört av sig till byalaget efter Sydsvenskans artikel om vårt arbete med att samla in bilder och berättelser från Skabersjöby. Vi är mycket glada för gensvaret och tackar alla som hört av sig!

Några har vi redan pratat en första gång med, andra kommer vi att kontakta så snart vi kan för en intervju. Ambitionen är att bygga upp ett litet arkiv av bilder och berättelser och med tiden publicera en del av materialet här på webben. Som ett första steg publicerar vi nu enskilda webbsidor om varje hus i byn. Efterhand som vi samlar på oss mer material kompletterar vi med mer text och bilder.

Naturligtvis vill vi lära oss mer! Har du också något att berätta om byn och dess innevånare, eller har du bilder som vi kan få låna. Kontakta byalaget!

2010-11-14
Byalaget går till historien
Sydsvenska Dagbladet skriver om byalagets sökande efter byns historia.

2010-05-14
Rivningsmassor lagras i Skabersjö
Arbetet har nu inletts med att färdigställa den anläggning för återvinning av byggavfall som planerats strax väster om Skabersjöby.

2010-04-06
Byalagets årsmöte 2010
Byalaget håller årsmöte lördagen den 8 maj klockan 16:00 på Skabersjöskolan.

2010-04-06
Byloppis
Lördag 8 maj kl 10-14 är det dags för årets loppis i Skabersjöby. Välkomna!

2010-04-06
Aktivitetsdag på Skabersjöskolan
Lördag 8 maj kl 10-14 håller I Ur och Skur Skabersjöskolan öppet hus!

2010-03-07
Årsmöte 2010 i Skabersjö samfällighetsförening
Styrelsen för Skabersjöby samfällighetsförening, omfattande vatten och avlopp, kallar till årsmöte Tisdag 2010-03-23 Tid: 19:00 – 21:00.

2010-02-22
Svedala översiktsplan 2010
Den nya översiktsplanen är utställd på Bygg- och miljökontoret, i kommunhusets reception, på biblioteken samt på kommunens hemsida tom 16 april. Samrådsmöten kommer att hållas
måndagen den 15/3 kl 19.00 i Naverlönnsalen på kommunhuset i Svedala samt torsdagen den 25/3 kl 19.00 på Barakulien i Bara centrum.

2010-01-28
En tuff pippi!
Den förrymda påfågeln från Roslätt är fortfarande kvar i byn trots det bistra vintervädret. Det är uppenbart att hon trivs lika bra som vi andra här.  Vi gör vad vi kan för att hjälpa henne att klara sig genom att sätta ut vatten och mat varje dag. Något som även fasanerna är mycket glada för...
Hittills har det gått åt 25 kg majs och nästan lika mycket hönsfoder.

2010-01-18
Operation fånga katten!
Det är många katter som springer omkring vind för våg i byn och söker mat och värme där de kan få. Jenny på Östra Torpstället har därför kontaktat Föreningen Förvildade Katter för att få hjälp med att fånga in och ta hand om de katter som håller till här. Målet är alltså att fånga in alla de lösa katterna för att kastrera och vaccinera dem. Veterinären kostar emellertid en hel del pengar, så vore det bra om vi i byn tillsammans kunde samla in bidrag för att hjälpa till med detta. Kontakta Jenny om du vill hjälpa till!

2009-12-13
Rivningsmassor lagras i Skabersjö (SDS, SkD)
Enligt tidningsuppgifter ska en stor anläggning för mottagning och lagring av rivningsmassor byggas vid Västerskog strax utanför Skabersjöby. Skabersjö gods kommer att hyra ut mark till  företaget Ågab som flyttar sin verksamhet från Malmö på grund av platsbrist. Enligt uppgifter i Sydsvenskans papperstidning räknar företaget också med att dagens volym på 150.000 ton per år kommer att öka när anläggningen flyttats. Någon nämnvärd ökning av trafiken bedömer företaget inte att det blir. "Det kommer att öka med runt fyrtio lastbilar per dag, så det kommer inte att märkas." säger företagets talesperson i Sydsvenskans artikel. Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun beviljade enligt Skånska Dagbladets nätupplaga bygglov för den planerade anläggningen på sitt möte 10 december.

Strax intill, på vägen mellan Västerskog och Skabersjö slott, förkunnar en stor vägskylt att "Vägverket restaurerar alléer för ett attraktivare landskap". Är inte detta en ironisk situation? Den ena sidan vägkorsningen arbetas det för att bevara och återställa kulturlandskapets värden, och andra sidan samma korsning planeras det med kommunens välsignelse för en mer än 50.000 kvadratmeter stor upplags- och bearbetningsplats för rivningsmassor! Och visst kommer trafikökningen att märkas. Fyrtio lastbilar per dag innebär en lastbil var tolfte minut varje åttatimmarsdag!    
 

2009-12-07
Ornitologisk sevärdhet!
Den senaste tiden har Skabersjöby varit målet för många ornitiloger från när och fjärran. Orsaken är att en Stäppörn Aquila nipalensis hållit till i trakten kring vår by.
 

2009-11-30
Vårt webbhotell
där vi har vår hemsida har meddelat att man kommer att genomföra servicearbeten lör-sön 5-6 december. Webbsidan och alla mailkonton kommer därför att vara otillgängliga under ca 30 minuter någon gång under helgen.

2009-11-16
Julmys med byalaget
Söndagen den 6 december kl. 17.00 anordnar byalaget i Skabersjöby sopp- och glöggkväll hos Karin ”Kajsa” Forsberg på Västrabygården.

2009-11-14
Påfågeln är tillbaka!
Det är inte bara människorna som trivs här i byn. Vår exotiska besökare, påfågeln från Roslätt, är sedan en tid tillbaka i byn. (Det finns fler notiser om påfågeln nedan.)

2009-10-20
Gammal bymiljö bevaras (SDS)
I våras bestämde bygg- och miljönämnden i Svedala att Skabersjöbys kulturhistoriska värden ska bevaras genom områdesbestämmelser. Nu har nämnden sagt ja till förslaget och det är upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ett formellt beslut.

2009-10-19
Skabersjös karaktär skyddas (SkD)
Skabersjö by är en av de mest välbevarade byarna i kommunen och nu ska den få områdesbestämmelser.

2009-10-10
Svedalas stadsarkitekt värnar om byarna (LT)
Landskapet och byarna i kommunen är något Svedalas nya stadsarkitekt värnar om. Små byar som Skabersjö och Bjärshög ska inte byggas ut.
Områdesbestämmelser som är på gång för Skabersjö kanske också skulle behövas för andra byar, säger hon.

2009-08-08
Fånga Påfågeln!
Fångstbur klar nästa vecka.

2009-08-04
Vindkraftverk överklagas (SkD)
Två grannar har överklagat bygg- och miljönämndens beslut att bevilja bygglov för fem vindkraftverk i Skabersjö och Törringe.

2009-07-30
Påfågelmysteriet löst!
Nu vet vi var fågeln hör hemma. Den har rymt från Roslätts gård någon kilometer öster om Skabersjöby.

2009-07-30
Kräftskiva!
Byalaget ordnar knyt-kräftskiva hemma hos familjen Lindqvist.
Lördag 2009-08-22 kl 17:00

2009-07-24
Påfågel på rymmen gästar byn
Sedan en dryg vecka uppehåller en påfågel sig i byn.
Vem är ägaren?

2009-06-24
Skabersjö är en unik by, värd att bevara (LT)
anser Byalaget som har skrivit till kommunen med önskan om att en bevarandeplan tas fram för byn.

2009-06-24
Hus rivs för att ge plats åt två nya (SkD)
Bygg- och miljönämnden i Svedala har beviljat ett positivt förhandsbesked för två nya bostadshus i Skabersjöby.

2009-06-20
Musik i skymningen
Skabersjö kyrka, Lena Wismar framför sånger ur den svenska nationalromantiken.
Fri entré! 2009-06-24 20:00

2009-06-15
Gudstjänst

vid paviljongen i Skabersjö slottspark lördag 2009-06-20 kl 13:00.

2009-05-22
Midsommarfirande

Föreningen Skabersjö Mölla arrangerar dans kring midsommarstången vid möllan fredag 2009-06-19 kl 14:00. Välkomna!

2009-05-12
Bymiljö värd att bevara (SDS)
En pärla som förtjänar att bevaras. Nya regler för byggande ska bidra till att skydda bymiljön i Skabersjö.

2009-04-30
Byalagets årsmöte
hålls hos familjen Lindqvist, Skabersjö bygata 7-9, söndag 2009-05-24 kl 15:30 (efter loppisen).  Välkommen!

2009-04-27
Loppis i byn !
Byalaget ordnar loppis i byn söndag 2009-05-24 kl 11-15

2009-04-26
Svedala kommun
Samråd om översiktsplan 2009

Friluftsgudstjänst
Skabersjö mölla, Kristi himmelsfärdsdag 2009-05-21 08:00

Skabersjöskolan
Håller öppet hus 2009-04-25 kl 10-14

Mölleföreningen
Årsmöte hålls på Ateljé Västrabygården 2009-04-23 19:00

Vindkraftpark
Läs om planerna här

 

 

 

Webbmaster

 

2018-02-22