Hem • NyheterHistoriaKyrkanByalagetMölleföreningenVA-samfällighetenGalleriLänkarOm

 
 

Historia - kulturmiljö

Del av karta ur ”Kulturminnesvårdsprogram för Skåne”
Länsstyrelsen i Malmöhus län

Skabersjöby – en unik miljö

Skabersjöby är klassad som kulturmiljö av riksintresse.
I området finns flera kulturhistoriskt bevaransvärda objekt och miljöer.

I ”Kulturminnesvårdsprogram för Skåne”, utgivet av Läns-styrelsen i Malmöhus län, finns en omfattande beskrivning av slottslandskapet och slottsmiljön vid Skabersjö samt  bebyggelsemiljön i Skabersjö och kyrkomiljön i Törringe:
"Området är karakteristiskt för det skånska slottslandskapet. Genom de olika monumenten, såsom stenkammargraven, kyrkorna, slottsanläggningen, kvarnen samt gårds- och bybebyggelsen skildras betydelsefulla utvecklingsfaser i kulturlandskapets framväxt. Området ingår i ett av Malmöhus läns fem större områden av betydelse för kulturminnesvården."

I sina rekommendationer för området säger Länsstyrelsen bland annat att: ”Uppförandet av nya byggnader bör här medges ytterst restriktivt. Vid bygglovsprövning bör iakttas
att förändring av befintlig bebyggelse sker med varsamhet,
och liksom ev nybebyggelse, anpassas till befintlig bebyggelse bl a vad gäller skala, fasadutformning, materialval och färg-
sättning.  Alléerna bör bibehållas och vårdas. De gamla vägsystemen bör bevaras.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

åter till förra sidan