Hem • NyheterHistoriaKyrkanByalagetMölleföreningenVA-samfällighetenGalleriLänkarOm

 

 

 

Årsmöte 2011

Byalaget håller årsmöte tisdagen den 21 juni 2011 klockan 19:00 hos familjen Korman, Gamla bygården, Skabersjöby. Hitta dit.

Alla boende i byn med omnejd är välkomna att delta. Byalaget bjuder på fika och tillfälle till en trevlig pratstund efter mötet.

Dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande för mötet

 3. Val av sekreterare för mötet

 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

 5. Fråga om mötets behöriga utlysande

 6. Godkännande av dagordning

 7. Verksamhetsberättelse - ordföranden redogör för byalagets verksamhet under året

 8. Ekonomisk berättelse- kassören redogör för räkenskaper

 9. Revisionsberättelse - revisorerna avger revisionsberättelse

 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året

 11. Val av styrelse

 12. Val av revisorer

 13. Val av valberedning

 14. Övriga frågor

 15. Mötets avslutande

Välkomna!

 


2011-06-10