Hem • NyheterHistoriaKyrkanByalagetMölleföreningenVA-samfällighetenGalleriLänkarOm

 

 

 

Årsmöte 2010

Byalaget håller årsmöte lördagen den 8 maj 2010 klockan 16:00 på Skabersjöskolan.

Dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande för mötet

 3. Val av sekreterare för mötet

 4. Vaj av två justeringsmän, tillika rösträknare

 5. Fråga om mötets behöriga utlysande

 6. Godkännande av dagordning

 7. Verksamhetsberättelse - ordföranden redogör för byalagets verksamhet under året

 8. Ekonomisk berättelse- kassören redogör för räkenskaper

 9. Revisionsberättelse - revisorerna avger revisionsberättelse

 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året

 11. Val av styrelse

 12. Val av revisorer

 13. Val av valberedning

 14. Övriga frågor

 15. Mötets avslutande

Välkomna!

 


2010-11-15